Quy trình triển khai hệ thống Truy xuất nguồn gốc và Tem điện tử

Quy định cụ thể các bước phối hợp triển khai giữa Khách hàng và các bộ phận Hỗ trợ phía HTX Nông nghiệp Số.

Tệp đính kèm: